KAASBOERDERIJ DE MARLANNEN

NATUUR   OP   EN   OM   ONZE   BOERDERIJ


Wij vinden dat we in samenwerking met de natuur ons bedrijf moeten runnen. Omdat wij ons bedrijf op een biologisch-dynamische manier runnen, is er minder schade aan flora en fauna dan op een gewoon gangbaar werkens landbouwbedrijf. Dat is onderzocht : op een biologisch bedrijf komen 1,6 x meer kevers, 3x zoveel vlinders, 1 tot 5 x meer spinnen , 25 % ( in herfst & winter wel tot 45 %) meer vogels voor.In de winter en het vroege voorjaar fourageren hier tienduizenden brand- kol- rot- en grauwe ganzen.

Als in het voorjaar en de vroege zomer de weidevogels, zoals kievit, grutto, tureluur, scholekster en kemphaan massaal gaan broeden letten we bij het maaien goed op dat we ze niet stukmaaien. We gebruiken hiervoor geen nestbeschermers : dit heeft een nieuwsgierige werking op met name meeuwen,kraaien, kauwen en eksters. Ook als de jonge vogels pas uit hun eieren zijn gekropen, zorgen we er voor enkele stroken gras niet te maaien , zodat de dieren hierin kunnen wegkruipen als er gevaar dreigt. Ook ontbreken op de wat lager gelegen en nattere gronden de steltlopers niet : vele kopmeeuwen, visdiefjes, kluten en snippen vinden hun voedsel in het drooggevallen meer achter onze boerderij. En met de vogeltrek in het najaar zien we weer andere vogelsoorten een tijdje : de regenwulpen, smienten, koperwieken.


Het hele jaar door, behalve bij strenge vorst, kun je hem in de weilanden zien. De kievit die we hier in de winter zien, is een gast uit noordelijker streken. Net als bij spreeuwen, vindt er een verschuiving plaats. Onze kieviten trekken naar het zuiden en we krijgen er andere voor in de plaats. Met ronde vleugels zoeven ze laag ze laag over het land, steeds 'poewiet-poewiet' roepend in de vlucht. De naam kievit is een klanknabootsing van deze roep. Door het hele land treffen we variaties op die naam. Zo noemt men hem plaatselijk Kieft (DR, GR), Kiefte (OV), en Kivyt of Kiwyt (FR). Toch moet samenhang met geluiden van de kievitklanken die lijken te zijn weergegeven met genoemde namen niet worden uitgesloten. In verband met de moedige wijze waarop het vrouwtje haar nest en kroost tegen indringers verdedigt, gaven de Grieken haar de erenaam 'de goede moeder'. Met betrekking tot de kwieke manier van lopen, kennen wij de zegswijze: 'lopen (zo vlug zijn) als een kievit'. . Na de keuze volgt de paring en het eerste ei wordt gelegd. De datum van het eerste kievitsei blijkt vooral samen te hangen met de temperatuur in de eerste tien dagen van maart. Beide vogels broeden, maar het vrouwtje het meest. De eieren, meestal vier kleibruine met zwarte vlekken en plekjes, komen na 24 tot 30 dagen uit. Spoedig na het uitkomen worden de jongen van de droge, onbeschermde nestplaats geleid en naar een meer beschermd grasland gebracht. Na vijf weken zijn ze zelfstandig. Vanaf eind mei beginnen zich groepen te vormen, vooral bestaande uit eerstejaars vogels die niet broeden (dit gebeurt pas in het tweede jaar). Deze groepen zoeken op weilanden en omgeploegde akkerlanden naar voedsel. Dit wordt moeilijk wanneer de velden bevriezen, wat de plotselinge grootscheepse trekbewegingen van kieviten verklaart bij een invallende strenge vorst. De kieviten keren dan pas de volgende lente terug.
Het is ontzettend moeilijk om een nest van en tureluur te vinden omdat deze vogel wat later in het voor jaar broeden nl. van half april t/m juni. Het gras staat dan meestal heel hoog en het voorjaar kan soms nat verlopen.


Hier een jonge Tureluur, meestal stoppen deze jonge vogels als er gevaar dreigt hun snavel diep in de grond om dan vervolgens doodstil te blijven zitten, en dan is het ook vreselijk moeilijk om ze op te sporen.


Grutto's zijn dè graadmeters van een goed Nederlands grasland- en natuurbeheer. In het gebied achter het dorp Jouswier, in ''de Marlannen'' vinden we een van de grootste gruttobroedgebieden van West-Europa.


Trekken of blijven: De winter wordt doorgebracht in Westafrikaanse moerassen en rijstvelden.

Bedreigd of niet? De grutto staat op de Rode Lijst omdat er sprake is van een duidelijke afname van de verspreiding en van het aantal broedparen. Bovendien broedt meer dan 90 procent van de Westeuropese populatie in ons land. Grutto's hebben er baat bij dat de koeien buiten lopen. Er is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van insecten en larven in koeienflatsen. In 1 biologische koeienvla zitten welgeteld 156 van die beestjes. en dat is mooi voor de gruttojongen die er wel zo'n 8000 per dag op moeten eten.

Als in het voorjaar het massale gekwetter van de scholeksters weer klinkt, is het weer duidelijk : het voorjaar is nu weer echt begonnen..
Er zijn meer weidevogels als alleen de kievit. De scholkster is ook een weidevogel deze vogel kunnen erkennen aan de volgende kenmerken.
Kenmerken scholekster:
Zwarte kop, witte onderkant, rose poten.
Gedrag:Als ze jongen hebben kun je maar beter uit de buurt blijven, menig boer is tijdens een wandeling over zijn weilanden van zijn pet beroofd.
Na de broedtijd vaak in koppels. Drukke, lawaaierige vogels.
Verblijf:
Vroeger aan de kust, nu ook in het binnenland.

Uiteraard zijn er in het door ons gehuurde natuurland van Staatsbosbeheer ook veel dieren en bijzondere planten te vinden.

En natuurlijk zijn er ook veel vogels te vinden rondom ons huis en de stallen.