Kaasboerderij de Marlannen

 

Ons  bedrijf "Kaasboerderij de Marlannen"

 


 

Ons bedrijf is ruim 25 hectare groot en de weiden liggen naast en achter de boerderij. Ideaal om de koeien zo veel als maar kan buiten te laten lopen. 


De landerijen van de boerderij strekken zich uit vanaf de terp van het dorp tot aan de randen van een drooggevallen meer ( de ‘’Marlannen’’). Voor de afsluiting van de Lauwerszee stond dit meer in open verbinding met de Waddenzee. Tegenwoordig vinden we in het voorjaar op deze, niet meer door kunstmest en bestrijdingsmiddelen beinvloede, weiden één van de grootste gruttobroedplaatsen van Europa. ’s Zomers grazen hier de koeien.  

Het oude greppellandschap met z’n van eeuwen terug datererende natuurlijke niveauverschillen wordt nog zo veel als mogelijk in stand gehouden. 

Dit alles zorgt ervoor dat er op de 25 ha. een plaatselijke plantenrijkdom is ontstaan van meer dan 75 soorten aan grassen en kruiden.

wij zijn aangesloten bij het weidevogelboerennetwerk van de Vogelbescherming.

 

 

Op onze kaasboerderij in Jouswier wordt de melk die de koeien produceren op ambachtelijke wijze tot kaas verwerkt. De koemelk wordt niet ontroomd en niet gehomogeniseerd, zodat er niets van het karakteristieke aroma verloren gaat. Mede door de grote variatie in vegetatie heeft onze koemelk en de kaas een veel vollere smaak dan andere boerderijkazen. Onze kazen zijn niet rauwmelks. Wij pasteuriseren de melk voordat we het bewerken. We voegen verder niets toe wat  we niet noodzakelijk vinden. Geen vreemde stoffen als salpeter, chloorcalcium, kleurstof. Verder maken we diverse soorten kruidenkazen: - met komijn - basilicum en verse knoflook - mosterdzaad - tuinkruiden (o.a. brandnetel, bieslook) - een italiaanse melange van o.a. peper, paprika - zeeaster ( wat bij ons in de weilanden groeit en bloeit) - Friese nagelkaas - fenegriek , een klaversoort die de kaas een nootachtig   smaakje  geeft
 

Onze koeien

 

Niet alleen de melkproductie vinden we belangrijk bij onze koeien. Karakter en kleurtekening tellen ook mee bij het selecteren van ons vee. Want je bent er veel uren bij in de buurt, dus mag je er best makkelijk mee kunnen werken en met plezier naar kijken, vinden we. Omdat ons vee, vanwege de maatregelen genomen tijdens de mond- en klauwzeeruitbraak op 1330 meter van ons bedrijf, moest worden afgemaakt waren we genoodzaakt om hier helemaal opnieuw mee te beginnen.                                                                                                                                 

Foto's van onze koeien vindt u in de afbeeldingengalerij.

U ziet dat onze koeien hun horens mogen houden. We vinden een koe met horens gewoon méér koe.

Een koe en een stier met horens is gewoon meer een  'geheel' . Net zoals we elkaar ook als 'heel' (lichaam, ziel en geest) willen zien. Als we veel dieren bijelkaar zetten omdat dit bedrijfsmatig beter uitkomt, kunnen ze elkaar beschadigen door bijv. hun horens of hun snavels en zijn staarten alleen maar lasig en zorgen ze voor vuil. We zien in de bioinustrie dat de hoorns, snavels en staarten afgeknipt worden. Hoe ver ga je hierin ? Hoever wil je het dier zo (mis)vormen omdat dat jou beter uitkomst ?  

Dus wij laten de horens mooi zitten.
 

 

 

"De persoon van wie we de melk drinken is onze
moeder dus dienen we de koe te begrijpen,
behandelen en respecteren als onze moeder"

       

Uit de Veda's (Sanskriet)onze visie  


Wij willen zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn in ons bedrijf : géén kunstmest, krachtvoer van eigen boerderij, kalfjes krijgen - nadat ze eerst een poos bij de moederkoe hebben gelopen - eigen koemelk te drinken en géén water aangelengd met melkpoeder. Want daar zitten vaak
onnodige extra's in.

We hebben ook stieren van eigen koeien, minimaal 2, tussen de kudde. 

  Géén gesleep met producten van overzee of genetisch gemanipuleerd veevoer (soja , mais) En uiteraard géén kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Zo houden we de kringloop gesloten.


 

De natuur 

 

Natuur, Uw moederlijk bestaan ,  ik draag het in mijn willend wezen

        en vuurmacht van mijn willen   kan nu mijn geestkracht stalen,

waaruit het zelfgevoel geboren wordt  mijzelf in mij te dragen.

(uit de weekspreuken van Rudolf Steiner) 

 

Wij vinden dat we in samenwerking met de natuur ons bedrijf moeten runnen. Omdat wij ons bedrijf op een biologisch-dynamische manier  runnen, is er minder schade aan flora en fauna dan op een gewoon gangbaar werkens landbouwbedrijf. Dat is onderzocht : op een biologisch bedrijf  komen 1,6 x meer kevers, 3x zoveel vlinders, 1 tot 5 x meer spinnen , 25 % ( in herfst & winter wel tot 45 %) meer vogels voor.In de winter en het vroege voorjaar fourageren hier tienduizenden brand- kol- rot- en grauwe ganzen.

Als in het voorjaar en de vroege zomer de weidevogels, zoals kievit, grutto, tureluur, scholekster en kemphaan massaal gaan broeden letten we bij het maaien goed op dat we ze niet stukmaaien. We gebruiken hiervoor geen nestbeschermers : dit heeft een nieuwsgierige werking op met name meeuwen,kraaien, kauwen en eksters. Ook als de jonge vogels pas uit hun eieren zijn gekropen, zorgen we er voor enkele stroken gras niet te maaien , zodat de dieren hierin kunnen wegkruipen als er gevaar dreigt. Ook ontbreken op de wat lager gelegen en nattere gronden de steltlopers niet : vele kopmeeuwen, visdiefjes, kluten en snippen vinden hun voedsel in het drooggevallen meer achter onze boerderij. En met de vogeltrek in het najaar zien we weer andere vogelsoorten een tijdje : de regenwulpen, smienten,  koperwieken.


    Het hele jaar door, behalve bij strenge vorst, kun je hem in de weilanden zien. De kievit die we hier in de winter zien, is een gast uit noordelijker streken. Net als bij spreeuwen, vindt er een verschuiving plaats. Onze kieviten trekken naar het zuiden en we krijgen er andere voor in de plaats. Met ronde vleugels zoeven ze laag ze laag over het land, steeds 'poewiet-poewiet' roepend in de vlucht. De naam kievit
is een klanknabootsing van deze roep. Door het hele land treffen we variaties op die naam. Zo noemt men hem plaatselijk Kieft (DR, GR), Kiefte (OV), en Kivyt of Kiwyt (FR). Toch moet samenhang met geluiden van de kievitklanken die lijken te zijn weergegeven met genoemde namen niet worden uitgesloten. In verband met de moedige wijze waarop het vrouwtje haar nest en kroost tegen indringers verdedigt, gaven de Grieken haar de erenaam 'de goede moeder'. Met betrekking tot de kwieke manier van lopen, kennen wij de zegswijze: 'lopen (zo vlug zijn) als een kievit'. . Na de keuze volgt de paring en het eerste ei wordt gelegd. De datum van het eerste kievitsei blijkt vooral samen te hangen met de temperatuur in de eerste tien dagen van maart. Beide vogels broeden, maar het vrouwtje het meest. De eieren, meestal vier kleibruine met zwarte vlekken en plekjes, komen na 24 tot 30 dagen uit. Spoedig na het uitkomen worden de jongen van de droge, onbeschermde nestplaats geleid en naar een meer beschermd grasland gebracht. Na vijf weken zijn ze zelfstandig. Vanaf eind mei beginnen zich groepen te vormen, vooral bestaande uit eerstejaars vogels die niet broeden (dit gebeurt pas in het tweede jaar). Deze groepen zoeken op weilanden en omgeploegde akkerlanden naar voedsel. Dit wordt moeilijk wanneer de velden bevriezen, wat de plotselinge grootscheepse trekbewegingen van kieviten verklaart bij een invallende strenge vorst. De kieviten keren dan pas de volgende lente terug.
  

 

 

 

   Het is ontzettend moeilijk om een nest van en tureluur te vinden omdat deze vogel wat later in het voor jaar broeden nl. van half april t/m juni. Het gras staat dan meestal heel hoog en het voorjaar kan soms nat verlopen.Hier een jonge Tureluur, meestal stoppen deze jonge vogels als er gevaar dreigt hun snavel diep in de grond om dan vervolgens doodstil te blijven zitten, en dan is het ook vreselijk moeilijk om ze op te sporen.
                 

 

Grutto's zijn dè graadmeters van een goed Nederlands grasland- en natuurbeheer. In het gebied achter het dorp Jouswier, in ''de Marlannen'' vinden we een van de grootste gruttobroedgebieden van West-Europa.  


Trekken of blijven: De winter wordt doorgebracht in Westafrikaanse moerassen en rijstvelden.

Bedreigd of niet? De grutto staat op de Rode Lijst omdat er sprake is van een duidelijke afname van de verspreiding en van het aantal broedparen. Bovendien broedt meer dan 90 procent van de Westeuropese populatie in ons land. Grutto's hebben er baat bij dat de koeien buiten lopen. Er is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van insecten en larven in koeienflatsen. In 1 biologische koeienvla zitten welgeteld 156 van die beestjes. en dat is mooi voor de gruttojongen die er wel zo'n 8000 per dag op moeten eten.

         Als in het voorjaar het massale gekwetter van de scholeksters weer klinkt, is het weer duidelijk : het voorjaar is nu weer echt begonnen..
Er zijn meer weidevogels als alleen de kievit. De scholkster is ook een weidevogel deze vogel kunnen erkennen aan de volgende kenmerken.
Kenmerken scholekster:
Zwarte kop, witte onderkant, rose poten.
Gedrag:Als ze jongen hebben kun je maar beter uit de buurt blijven, menig boer is tijdens een wandeling over zijn weilanden van zijn pet beroofd.
Na de broedtijd vaak in koppels. Drukke, lawaaierige vogels.
Verblijf:
Vroeger aan de kust, nu ook in het binnenland.
  

 Uiteraard  zijn er in het door ons gehuurde natuurland van Staatsbosbeheer ook veel dieren en bijzondere planten te vinden.

En natuurlijk zijn er ook veel vogels te vinden rondom ons huis en de stallen.